..::::::..

Kisah-kisah sahabat Rasulullah saw.

A

 • Abdurrahman bin Abu Bakar (wafat 53 H)
 • Abdurrahman bin Abu Umairah
 • Abdurrahman bin Azhar (wafat 63 H)
 • Abdurrahman bin Samurah (wafat 50 H)
 • Abu Ayub Al Anshari (wafat 52 H)
 • Abu Bakar ash-Shiddiq (51 SH-13 H)
 • Abu Bakrah (wafat 52 H)
 • Abu Barzah (wafat 65 H)
 • Abu Basyir Al-Anshari (wafat 63 H)
 • Abu Burdah Al-Anshari (wafat 41H)
 • Abu Dujanah Al Anshari (wafat 11 H)
 • Abu Juhaifah (wafat 74 H)
 • Abu Khuzaifah bin Utbah (wafat 11 H)
 • Abu Malik Al-Asy’ari
 • Abu Masud Al-Anshari (wafat 40 H)
 • Abu Salamah al-Makhzumi (wafat 4 H)
 • Abu Sufyan bin Harb (wafat 31 H)
 • Abu Syuraih Adawi (wafat 68 H)
 • Abu Ubaidah bin al-Jarrah (wafat 18 H)
 • Abu Umamah (Wafat 1 H)
 • Abu Usaid (wafat 60 H)
 • Abu Waqid Al-Laitsi (wafat 68 H)
 • Ahnaf bin Qais (wafat 67 H)
 • Aiman bin ‘Ubaid
 • Amar bin Ma’d Yakrib (wafat 21 H)
 • Amir bin al-Jarrah
 • Amir bin Fahirah At Tamimi
 • Amir bin Fihr
 • Amir bin Rabiah (wafat 35 H)
 • Ammar bin Yasir (wafat 37 H)
 • Amr bin al-Ash (wafat 43 H)
 • Amr bin Ath-Thufail
 • Amr bin Jammuh (wafat 3 H)
 • Amr bin Umaiyah (wafat 55 H)
 • Ayad bin Ghanim (wafat 20 H)
 • Az-Zubair bin al-Awwam (wafat 36 H)

B

 • Barra’ bin Azib (wafat 71 H)
 • Buraidah binal-Kasib (wafat 63 H)

D

 • Dahiah Al Kalabi (wafat 45 H)

F

 • Fadhl bin al-’Abbas (wafat 13 H)

H

 • Habbab bin Mundzir bin Jamuh (wafat 20 H)
 • Haris bin Kildah (wafat 50 H)
 • Hassan bin Tsabit
 • Hathib bin Abi Balta’ah

I

 • Ikrimah bin Abu Jahal (wafat 13 H)
 • Imran bin Husain (wafat 52 H)
 • Irbadh bin Sariyah
 • Itban bin Malik (wafat 50 H)

J

 • Jabir bin Samurah (wafat 74 H)
 • Jubair bin Muth’im bin Adi (wafat 57 H)
 • Julas bin Suwaid
 • Jundub Al-Alaqi (wafat 64 H)

K

 • Ka’ab bin Malik (wafat sekitar 50 H)
 • Ka’ab bin Ujrah (wafat 51 H)
 • Ka’ab bin Zuhair (wafat 26 H)
 • Khabbab bin Art (wafat 37 H)
 • Khubaib bin Adiy (wafat 4 H)
 • Khalid bin Sa’id
 • Khalid bin Walid (wafat 21 H)
 • Khuzaimah bin Tsabit al-Anshary (wafat 37 H)

M

 • Ma`qil bin Yasar
 • Malik bin Huwairits (wafat 74 H)
 • Malik bin ‘Ubadah
 • Miqdad bin Aswad al Kindi (wafat 33 H)
 • Miswar bin Makhramah (wafat 64 H)
 • Mu`aiqib bin Abu Fatimah (wafat 40 H)
 • Mughirah bin Syu’bah (wafat 50 H)
 • Muhammad bin Maslamah (wafat 43 H)
 • Mujasyi` bin Mas’ud (wafat 36 H)
 • Musayab bin Hazn
 • Mush’ab bin Umair (wafat 3 H)
 • Mutsanna bin Haritsah

N

 • Naim bin Mas’ud (wafat 30 H)
 • Nu’aiman bin Harits an-Najjary
 • Nu’man bin Bisyir (wafat 65 H)
 • Nukman bin Makran (wafat 21 H)

Q

 • Qabishah bin Jabir
 • Qais bin Sa’ad (wafat 60 H)
 • Qa’qa bin Amar At Tamimi (wafat 40 H)
 • Qatadah bin Nu’man al-Anshari (wafat 23 H)

R

 • Rafi bin Khudaij (wafat 73 H)

S

 • Sa’ad bin Muadz (wafat 5 H)
 • Sa’ad bin Ubadah (wafat 14 H)
 • Saddad bin Aus (wafat 58 H)
 • Sahal bin Hunaif (wafat 38 H)
 • Sahal bin Saad Saidi (wafat 91 H)
 • Sa’ib bin Yazid (wafat 91 H)
 • Sa’id bin Ash (wafat 59 H)
 • Salim, Maula Abu Huzaifah (wafat 11 H)
 • Salmah bin Akwa` (wafat 47 H)
 • Salman Al Farisi (wafat 35 H)
 • Samurah bin Jundub (wafat 56 H)
 • Shaab bin Jatsamah Al-Laitsi (wafat 25 H)
 • Shuhaib Ar Rumi (wafat 28 H)
 • Shukbah bin Najiah (wafat 9 H)
 • Sufyan bin Harits
 • Suhail bin Amr (wafat 15 H)
 • Sulaiman bin Abu Hatsmah
 • Sulaiman bin Sharad (wafat 65 H)
 • Suraqah bin Malik (wafat 24 H)

T

 • Thalhah bin Ubaidillah (wafat 36 H)

U

 • Ubadah bin ash-Shamit (wafat sekitar 34 H)
 • Ubai bin Ka’ab bin Qais (wafat 21 H)
 • Ubaid bin Zaid
 • Ubaidullah bin Al-Abbas
 • Umair bin Mas’ud

W

 • Wahsyi bin Harb (wafat 25 H)

Y

 • Ya’la bin Umayyah (wafat 37 H)
 • Yazid bin Abu Sufyan

ZArtikel Terkait:

0 komentar:

Flash

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP